e-Fakture

Šta je SEF?

e-Fakture je nova funkcionalnost dostupna u okviru aplikacije elektronskog bankarstva Moja eBanka biznis. Ova funkcionalnost podrazumeva integraciju sa Sistemom elektronskih faktura (SEF-om).

Sistem elektronskih faktura (SEF) je rešenje Ministarstva finansija preko kojeg se vrši slanje potraživanja, prijem, evidentiranje i čuvanje e-Faktura. Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje obavezu korišćenja elektronskih faktura za sve pravne subjekte u sistemu PDV-a. Ova obaveza obuhvata upotrebu SEF-a kako za kupce, tako i za dobavljače. SEF je namenjen svim subjektima javnog sektora, subjektima privatnog sektora, kao i dobrovoljnim korisnicima.

Odabir opcije e-fakture omogućava Vam da povežete svoj Moja eBanka nalog sa SEF-om..

Prilikom odabira opcije e-Fakture, prikazaće Vam se ekran na kome možete pronaći osnovne informacije o načinu povezivanja. Potrebno je da unesete API ključ vaše kompanije, koji je generisan na sajtu Sistema elektronskih faktura https://efaktura.mfin.gov.rs/login, i da nam date saglasnost za preuzimanje podataka sa SEF-a. Ukoliko niste sigurni kako se dolazi do API ključa sa desne strane ekrana postoji objašnjenje.

Nakon što dođete do API ključa, potrebno je uneti ga u polje I dati saglasnost za preuzimenje podataka sa SEF-a.

Kada unesete API ključ u predviđeno polje, potrebno je dati saglasnost za preuzimanje podataka sa SEF-a označavanjem ček box-a.

Jednom unet ključ vam omogućuje svakodnevni pregled i rad na svim fakturama registrovanim preko SEF-a.

Nakon povezivanja, imaćete opciju da pregledate ulazne fakture i izlazne fakture.

Ulazne fakture

Kada unesete potrebne podatke, prikazaće Vam se sve ulazne fakture koje imate na SEF-u. Moguće je izvršiti filtiriranje ulaznih faktura po statusu u kom se one nalaze u SEF-u. Ulazne fakture su podeljene na:

  • Fakture za odobrenje
  • Fakture za plaćanje

Fakture za odobrenje mogu se filtrirati po datumu i statusu slanja, a dozvoljene akcije nad ovim fakturama su Odobri, Odbaci i Preuzmi dokumentaciju.

Prilikom odobravanja fakture, moguće je, ali nije obavezno, uneti napomenu. Po odobrenju, faktura prelazi u status za plaćanje (tab Fakture za plaćanje). Prethodno odobrene fakture se ne mogu odbiti.

Odabirom akcije Odbaci fakturu, obavezan je unos napomene, nakon čega se faktura odbacuje i prelazi u status odbijena. Odbijenu fakturu je moguće naknadno odobriti.

Promenom statusa u Moja eBanka aplikaciji, status fakture promeniće se i na samom SEF portalu.

Ako odaberete Fakture za plaćanje, u zavisnosi od statusa fakture, imaćete mogućnost da preuzmete fakturu i/ili da odaberete opciju za plaćanje fakture.

Klikom na dugme PLATI, otvoriće se nalog za plaćanje, popunjen podacima iz fakture. U nalog je neophodno uneti samo šifru plaćanja i po potrebi izmeniti svrhu. Nalog se može poslati i platiti odmah, unosom jednokratne lozinke, a može se i snimiti na server i potom platiti kreiranjem paketa naloga. Kada se plaćanje inicira preko ove forme, nalog će automatski biti čekiran da više nije za plaćanje. Po potrebi, ova opcija se može i dečekirati, nakon čega klijent opet može da inicira plaćanje konkretne fakture.

Izlazne fakture

Kliknite na karticu Izlazne fakture kako bi Vam se prikazala lista faktura koje ste slali kupcima.

Moguće akcije nad izlaznim fakturama su preuzimanje dokumenta i storniranje fakture. Ukoliko želite da stornirate fakturu, neophodno je da unesete napomenu. Stornirane fakture su fakture sa konačnim statusom, odnosno nije moguća naknadna promena njihovog statusa.

Izlazne fakture mogu se filtrirati po datumu i statusu.

Da li ti je ovaj tekst pomogao?

Related Articles

Dokumentaciju i korisnička uputstva
za digitalne usluge možete preuzeti u PDF formatu
OVDE